Navigace

Obsah

Pečovatelská služba


Pečovatelská služba Města Klobouky u Brna

Informace pro zájemce o službu


Zřizovatelem pečovatelské služby (dále jen PS) je město Klobouky u Brna, PS je registrována na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, č.j. JMK 106119/2007 ze dne 13. 08. 2007. Pečovatelská služba města Klobouky u Brna se poskytuje na území města Klobouky u Brna a v místní části Bohumilice v domácím prostředí klientů na základě jejich individuálních potřeb.


POSLÁNÍ
- poskytovat sociální službu seniorům a osobám se zdravotním postižením bydlícím ve městě Klobouky u Brna a místní části Bohumilice (dále jen „klienti"), kteří se v důsledku stáří, zdravotního postižení či omezení nemohou plně postarat o svoji osobu či domácnost;
- poskytovat klientům sociální službu tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, aby nemuseli opustit své domácnosti a byli co nejméně závislí na cizí pomoci;
- podporovat běžný způsob života klientů – pomoci jim udržet životní styl, na který byli doposud zvyklí;
- podporovat klienty v udržování kontaktů s jejich vrstevníky a okolím;
- poskytovanou péčí přispívat k zachování důstojnosti života klientů a úcty k jejich stáří.


CÍL
- zajistit klientům život srovnatelný se svými vrstevníky tak, aby v dobré psychické a fyzické kondici co nejdéle setrvali ve svém přirozeném prostředí ;
- pomáhat klientům při zajištění jejich základních potřeb, které si již nejsou sami schopni zajistit a se kterými jim nemohou pomoci jejich blízcí;
- umožnit klientům zachovat si vlastní životní styl a životní úroveň;
- pomáhat klientům udržet si stávající společenské kontakty a podporovat jejich začlenění do společnosti;
- pomáhat klientům při řešení jejich aktuálních sociálních problémů.


ZÁSADY
- podpořit klienty v jejich nezávislosti na cizí pomoci;
- zachovávat důstojnost klientů;
- mít ke klientům úctu a respekt;
- respektovat právo klientů brát na sebe riziko a přebírat odpovědnost za své jednání;
- právo klientů na svobodnou volbu – svobodné rozhodnutí;
- začlenění klientů do společnosti;
- zachování mlčenlivosti o citlivých údajích klientů.
Pracovníci Pečovatelské služby města Klobouky u Brna poskytují službu v souladu s Etickým kodexem PS města Klobouky u Brna.


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání, cíl a zásady poskytovaných úkonů PS směřují k tomu, aby osoby, které se dostanou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, věku či omezení nebo ztrátě soběstačnosti do tíživé sociální situace, zůstali součástí přirozeného místního společenství a mohli žít běžným způsobem ve svém známem – domácím prostředí.


KAPACITA
- maximálně 60 klientů.

KOMU JE PS URČENA (CÍLOVÁ SKUPINA)
- osobám se zdravotním postižením od 27 let a výše
- seniorům.


KOMU NENÍ PS URČENA
- osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy PS města Klobouky u Brna o poskytování sociální služby – pečovatelské služby.


ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O PS
- dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů, § 91 odst. 3, může PS města Klobouky u Brna odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby – pečovatelské služby, pokud:
- neposkytuje službu, o kterou zájemce o PS žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb;
- nemá-li poskytovatel dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby;
- osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


DOBA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ
PS se poskytuje ve vymezeném čase v pracovní dny od 7,00 hodin do 15,30 hodin v domácnostech klientů:
- v Domě s pečovatelskou službou, Polní 10, Klobouky u Brna;
- ve městě Klobouky u Brna;
- v místní části Klobouky u Brna - Bohumilice.
Mimo uvedenou pracovní dobu se pečovatelská služba neposkytuje.


ÚKONY PS A JEJICH ÚHRADY:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ............120,-Kč/hod.*
- pomoc a podpora při podání jídla a pití
- pomoc a podpora při oblékání/svlékání
b) pomoc při osobní hygieně ..................................................... 120,-Kč/hod.*
- pomoc při koupeli (pomoc se svlečením a vstupem do vany/sprchového koutu)
- celková koupel (sprcha, mytí těla a vlasů, osušení po koupeli, ošetření pokožky)
- pomoc s výstupem z vany/sprchového koutu, pomoc při oblékání
c) dovoz nebo donáška jídla:
- pro obyvatele části města Klobouky u Brna a DPS ........................10,-Kč/úkon
- pro obyvatele místní části Bohumilice ...................................... ..15,-Kč/úkon
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid) .............................60,-Kč/hod.*
- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónní úklid, úklid po malování a další úkony pomáhající zajistit běžný chod a údržbu domácnosti (např. vynesení koše s odpadky, zametení nebo vyluxování podlah, umytí podlah, setření prachu, mytí oken, okenních rámů, žaluzií, dveří a zárubní, vyprání záclon a závěsů, umytí podlahy, obkladů a vodovodních baterií v koupelně a na WC ...
e) nákupy a pochůzky:
- běžné nákupy a pochůzky .....................................................   120,- Kč/hod.*
f) velký nákup (např. týdenní, ošacení apod.) .............................100,- Kč/úkon
g) doprovod (např. k lékaři, na úřady atd. – a zpět) .....................120,- Kč/hod.*
h) praní a žehlení osobního prádla, příp. jeho drobné opravy ........ 50,- Kč/ kg
i) praní a žehlení ložního prádla, příp. jeho drobné opravy ............ 50,- Kč/ kg;

Pokud poskytování úkonů označených *,včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Důležité informace:
- o pečovatelskou službu je nutné požádat na předepsaném tiskopise „Žádost o poskytnutí pečovatelské služby", který je možné vyzvednout u sociální pracovnice v kanceláři sociálních věcí na MěÚ Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, nebo jej lze vytisknout z webových stránek města http://www.kloboukyubrna.eu/formulare
- žádost může být zájemci na jeho žádost (i telefonickou) doručena sociální pracovnicí, která ji pomůže vyplnit a podá k vyřízení
- PS se poskytuje za úhradu, platba za poskytnuté úkony se provádí vždy v hotovosti ke konci příslušného kalendářního měsíce oproti stvrzence vystavené na jméno klienta a s vyznačenou částkou. Platbu od klienta přebírá pečovatelka, která obnos odevzdá do pokladny MěÚ Klobouky u Brna
- o poskytování pečovatelské služby je uzavřena písemná smlouva mezi klientem a Městem Klobouky u Brna, pečovatelskou službou.
Poskytujeme základní sociální poradenství:
- k řešení nepříznivých sociálních situací prostřednictvím pečovatelské služby
- poskytnutí informace o možnostech výběru úkonů PS
- poskytnutí informace o základních právech a povinnostech klienta PS
- poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny – pokud se spolupodílí na péči
o osobu.
Máte-li zájem o poskytování naší pečovatelské služby nebo se chcete dozvědět bližší informace o možnosti poskytování této služby, kontaktujte nás na Městském úřadě Klobouky u Brna:
- telefonicky 519 361 570 (podatelna - spojovatelka)
- 519 361 581 (kancelář sociálních věcí),
- osobně v kanceláři sociálních věcí (Po + St od 7 do 17 h).

Vypracovala: J. Šabirová

V Kloboukách u Brna 1. 9. 2015

Pečovatelská služba a DPS

2015

Jednání se zájemcem o sociální službu - vyúčtování úkonů Staženo: 3x | 12.05.2015

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Staženo: 5x | 12.05.2015

Pravidla pro řešení havarijních a nouzových situací Staženo: 5x | 12.05.2015

Vnitřní pravidla- ochrana práv a osob Staženo: 9x | 12.05.2015

Vntiřní pravidla pro odmítnutí zájemce Staženo: 6x | 12.05.2015

2014

Jednání se zájemcem o sociální službu Staženo: 6x | 25.03.2014

2013

Žádost o pečovatelskou službu Staženo: 6x | 01.10.2013

Ceník za poskytováné služby Staženo: 6x | 01.10.2013

Etický kodex Staženo: 5x | 01.10.2013

Vnitřní pravidla- střet zájmů Staženo: 6x | 01.10.2013

Vnitřní pravidla pro příjímání darů Staženo: 6x | 01.10.2013

2011

Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou Staženo: 6x | 26.10.2011

Pravidla pro poskytování bydlení v Domě s pečovatelskou službou Staženo: 8x | 25.10.2011

Stránka

  • 1