Navigace

Obsah

Pečovatelská služba Města Klobouky u Brna
Informace pro zájemce o pečovatelskou službu

Zřizovatelem pečovatelské služby (dále jen PS) je město Klobouky u Brna, PS je
registrována na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, č.j. JMK 106119/2007 ze dne
13. 08. 2007.
Pečovatelská služba města Klobouky u Brna se poskytuje na území města Klobouky u Brna
a v místní části Bohumilice v domácím prostředí klientů na základě jejich individuálních
potřeb.
POSLÁNÍ
- poskytovat potřebnou podporu a péči (sociální služby) rodinám s dítětem/dětmi,které se
ocitly v nepříznivé sociální situaci, seniorům a osobám se zdravotním postižením bydlícím ve
městě Klobouky u Brna a místní části Bohumilice (dále jen „klienti“), kteří se v důsledku
nepříznivé sociální situace, stáří, zdravotního postižení či omezení nemohou plně postarat
o svoji osobu či domácnost;
- poskytovat klientům sociální službu tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném
prostředí, aby nemuseli opustit své domácnosti a byli co nejméně závislí na cizí pomoci;
- podporovat běžný způsob života klientů – pomoci jim udržet životní styl, na který byli
doposud zvyklí;
- podporovat klienty v udržování kontaktů s jejich vrstevníky a okolím;
- poskytovanou péčí přispívat k zachování důstojnosti života klientů a úcty k jejich stáří.
CÍL
- zajistit klientům život srovnatelný se svými vrstevníky tak, aby v dobré psychické
a fyzické kondici co nejdéle setrvali ve svém přirozeném prostředí ;
- pomáhat klientům při zajištění jejich základních potřeb, které si již nejsou sami schopni
zajistit a se kterými jim nemohou pomoci jejich blízcí;
- umožnit klientům zachovat si vlastní životní styl a životní úroveň;
- pomáhat klientům udržet si stávající společenské kontakty a podporovat jejich začlenění do
společnosti;
- pomáhat klientům při řešení jejich aktuálních sociálních problémů.
ZÁSADY
- podpořit klienty v jejich nezávislosti na cizí pomoci;
- zachovávat důstojnost klientů;
- mít ke klientům úctu a respekt;
- respektovat právo klientů brát na sebe riziko a přebírat odpovědnost za své jednání;
- právo klientů na svobodnou volbu – svobodné rozhodnutí;
- začlenění klientů do společnosti;
- zachování mlčenlivosti o citlivých údajích klientů.
Pracovníci Pečovatelské služby města Klobouky u Brna poskytují službu v souladu s Etickým
kodexem PS města Klobouky u Brna.
VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání, cíl a zásady poskytovaných úkonů PS směřují k tomu, aby osoby, které se dostanou
z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, věku či omezení nebo ztrátě soběstačnosti do
tíživé sociální situace, zůstali součástí přirozeného místního společenství a mohli žít běžným
způsobem ve svém známem – domácím prostředí.

KAPACITA
- maximálně 60 klientů.
KOMU JE PS URČENA (CÍLOVÁ SKUPINA)
- rodiny s dítětem/dětmi (bez omezení věku), např. zdravotní postižení/omezení dítěte či
dospělé osoby ...
- osoby se zdravotním postižením (mladí dospělí 19 – 26 let, dospělí 27 – 64 let)
- senioři (mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři nad 80 let)
KOMU NENÍ PS URČENA
- osobám, které nepřistoupí na podmínky smlouvy PS města Klobouky u Brna o poskytování
sociální služby – pečovatelské služby.
ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O PS
- dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů, § 91 odst. 3,
může PS města Klobouky u Brna odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby –
pečovatelské služby, pokud:
- neposkytuje službu, o kterou zájemce o PS žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb;
- nemá-li poskytovatel dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby;
- osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, které PS vypověděla v době kratší než
6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování
povinností vyplývajících ze smlouvy.
DOBA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ
Pečovatelskou službu poskytujeme ve vymezeném čase, a to od pondělí do pátku,
včetně víkendů a svátků, vždy od 7 do 20 hodin v domácnostech klientů:
- v Domě s pečovatelskou službou, Polní 10, Klobouky u Brna;
- ve městě Klobouky u Brna;
- v místní části Klobouky u Brna - Bohumilice.
Pečovatelskou službu poskytujeme na základě předem nasmlouvaných úkonů mezi
poskytovatelem a klientem služby.
Mimo uvedenou pracovní dobu se pečovatelská služba neposkytuje.
ÚKONY PS A JEJICH ÚHRADY:
1) ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU: ............ 120,- Kč/hod.*
jde zejména o:
- samostatný pohyb (např. pohyb ve vlastním prostoru, pohyb mimo domácnost, změna
polohy, manipulace s předměty)
- pomoc a podpora při oblékání/svlékání
- péče o zdraví a bezpečí – rizika (např. zdravotní prevence /např. přivolání pomoci,
rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu .../; zdraví /např. provedení jednoduchého
ošetření, návštěva lékaře a dodržování léčebného režimu .../; zdravá výživa /např. znalost
potravin, které prospívají – škodí, znalost potravin vhodných pro dietu předepsanou
lékařem …/)
- podpora rodičovských kompetencí (např. péče o děti = zajištění plnění školních
povinností dětí /docházka kdo školy, příprava do školy,.../; zajištění péče o dítě v domácím
prostředí /např. zajištění odpovídající stravy, osobní hygieny, péče o malé dítě …/;
udržování uspokojivého zdravotního stavu /např. registrace či návštěva u lékaře, užívání
léků, dodržování diety …/)

2) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ: ………. 120,- Kč/hod.*
jde zejména o:
- denní hygiena (např. péče o ústa, česání mytí vlasů, péče o nehty, péče o oči a uši)
- pomoc při mytí a koupeli (např. pomoc se svlečením a vstupem do vany/sprchového
koutu, celková koupel nebo sprcha - mytí těla a vlasů, osušení po koupeli, ošetření
pokožky, pomoc s výstupem z vany/sprchového koutu, pomoc při oblékání ...)
- výkon fyziologické potřeby (např. použití WC nebo toaletního křesla, výměna
inkontinenčních pomůcek ...)
3) POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY:
jde zejména o:
- příprava a příjem stravy, pomoc při přípravě stravy, podání jídla a pití
…........ 120,- Kč/hod.*
- dovoz nebo donáška jídla:
- pro obyvatele části města Klobouky u Brna a DPS …...…..... 10,-Kč/úkon
- pro obyvatele místní části Bohumilice ….…….... 15,-Kč/úkon
4) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI – PÉČE O DOMÁCNOST:
jde zejména o:
- udržování domácnosti, péče o boty, nakládání s odpady (např. běžný úklid a údržba
domácnosti /např. mytí nádobí, uložení potravin, běžné udržení pořádku v domácnosti/;
pomoc při zajištění velkého/sezónního úklidu, úklid po malování, péče o lůžko, péče
o obuv, třídění a odnášení odpadu ...) .............. 60,- Kč/hod.*
- péče o oblečení (např. péče o prádlo a oblečení - praní prádla osobního a ložního,
přepírání drobného prádla, sušení, žehlení a uložení prádla, drobné opravy prádla … )
................... 50,- Kč/kg
- udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů (např. udržení tepelné pohody
a zajištění vody v domácnosti, větrání, zajištění topiva, údržba topných zařízení, obsluha
pračky, trouby,lednice, mikrovlnné trouby ...) …........... 60,- Kč/hod.*
- běžné nákupy a pochůzky (např. Nákup potravin, vyzvednutí receptu u lékáře a léků
v lékárně, úhrada platby na poště …) ............ 120,- Kč/hod.*
- velký nákup (např. týdenní, ošacení apod.) ...…….. 100,- Kč/úkon
5) ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM: …….… 120,- Kč/hod.*
jde zejména o:
- společenské kontakty (např. navazování a udržování přátelských a jiných společenských
vztahů = kontakt s rodinou, s přáteli, sousedy, kolegy ...)
- orientace (např. orientace v čase, v místě a v osobách, např. ve vlastní domácnosti,
mimo domov, poznávání blízkých, pracovníků pečovatelské služby, lékaře …)
- komunikace (např. schopnost srozumitelně se vyjádřit – dostatečná slovní zásoba,
alternativní komunikace …)
- využívání běžných veřejných služeb (např. návštěva a orientace v obchodě, na poště,
na městském úřadě, restaurace, knihovny …)
- seberealizace (např. vzdělávání = navštěvování školského zařízení ...; pracovní
uplatnění = např. uplatňování práva na pomoc úřadu práce při hledání zaměstnání, ...;
oblíbené činnosti = např. plánování volného času, používání internetu, sportovní aktivity,
péče o zvíře …)
- uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
(např. finanční a majetková oblast = hospodaření s financemi, uzavírání smluv,
nakládání s majetkem, využití sociálních dávek …; základní doklady = zajištění
platných dokladů, ...; účast na veřejném životě = účast na zasedání zastupitelstva,
uplatnění práva volit …; ochrana práv = znalost kontaktů na pomáhající subjekty
v případě zneužití, domácího násilí, pomoc ombudsmana …).
Pokud poskytování úkonů označených * , včetně času nezbytného k jejich zajištění,
netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Výše popsané úkony se poskytují v souladu s projektem Jihomoravského kraje „Podpora
plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.“, jehož součástí je zavádění
Regionálních karet sociálních služeb do praxe poskytovatelů sociálních služeb
v Jihomoravském kraji.
Důležité informace:
- o pečovatelskou službu je nutné požádat na předepsaném tiskopise „Žádost o poskytnutí
pečovatelské služby“, který je možné vyzvednout u sociální pracovnice v kanceláři sociálních
věcí na MěÚ Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, nebo jej lze vytisknout z webových stránek
města
http://www.kloboukyubrna.eu/formulare
- žádost může být zájemci na jeho žádost (i telefonickou) doručena sociální pracovnicí, která
ji pomůže vyplnit a podá k vyřízení
- PS se poskytuje za úhradu, platba za poskytnuté úkony se provádí vždy v hotovosti ke
konci příslušného kalendářního měsíce oproti stvrzence vystavené na jméno klienta
a s vyznačenou částkou. Platbu od klienta přebírá pečovatelka, která obnos odevzdá do
pokladny MěÚ Klobouky u Brna
- o poskytování pečovatelské služby je uzavřena písemná smlouva mezi klientem a Městem
Klobouky u Brna, pečovatelskou službou.
Poskytujeme základní sociální poradenství:
- k řešení nepříznivých sociálních situací prostřednictvím pečovatelské služby
- poskytnutí informace o možnostech výběru úkonů PS
- poskytnutí informace o základních právech a povinnostech klienta PS
- poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny – pokud se spolupodílí na péči
o osobu.

Máte-li zájem o poskytování naší pečovatelské služby nebo se chcete dozvědět
bližší informace o možnosti poskytování této služby, kontaktujte nás na
Městském úřadě Klobouky u Brna:
- telefonicky 519 361 570 (podatelna - spojovatelka)
519 361 581 (kancelář sociálních věcí),
- osobně v kanceláři sociálních věcí (Po + St od 7 do 17 h).

 

 

Pečovatelská služba města Klobouky u Brna je spolufinancována Jihomoravským krajem.

 

                                                             

 

 

 

Pečovatelská služba a DPS

2019

Jedání se zájemcem-přijetí Staženo: 552x | 09.01.2019

Smlouva - návrh Staženo: 483x | 09.01.2019

2018

Vnitřní pravidla- ochrana práv a osob Staženo: 585x | 28.05.2018

Vntiřní pravidla pro odmítnutí zájemce Staženo: 560x | 15.02.2018

Žádost o pečovatelskou službu Staženo: 442x | 28.05.2018

Ceník za poskytováné služby Staženo: 438x | 15.02.2018

Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou Staženo: 467x | 28.05.2018

Pravidla pro poskytování bydlení v Domě s pečovatelskou službou Staženo: 751x | 15.02.2018

Nouzové a havarijní situace Staženo: 972x | 15.02.2018

Provozní řád DPS Staženo: 540x | 15.02.2018

2015

Jednání se zájemcem o sociální službu - vyúčtování úkonů Staženo: 568x | 12.05.2015

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Staženo: 384x | 12.05.2015

2013

Etický kodex Staženo: 426x | 01.10.2013

Vnitřní pravidla- střet zájmů Staženo: 630x | 01.10.2013

Vnitřní pravidla pro příjímání darů Staženo: 500x | 01.10.2013

Stránka

  • 1